TEKDÜZEN HESAP PLANINDA YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ

 

Tekdüzen Hesap Planı

 1 DÖNEN VARLIKLAR

10 Hazır Değerler

100- Kasa

101- Alınan Çekler

102- Bankalar

103- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

108- Diğer Hazır Değerler

11 Menkul Kıymetler

110- Hisse Senetleri

111- Özel Kesim Tahvil , Senet Ve Bonoları

112- Kamu Kesimi Tahvil , Senet Ve Bonoları

118- Diğer Menkul Kıymetler

119- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

12 Ticari Alacaklar

120- Alıcılar

121- Alacak Senetleri

122- Alacak Senetleri Reeskontu (-)

126- Verilen Depozito Ve Teminatlar

127- Diğer Ticari Alacaklar

128- Şüpheli Ticari Alacaklar

129- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

13 Diğer Alacaklar

131- Ortaklardan Alacaklar

132- İştiraklerden Alacaklar

133- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

135- Personelden Alacaklar

136- Diğer Çeşitli Alacaklar

137- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

138- Şüpheli Diğer Alacaklar

139- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

15 Stoklar

150- İlk Madde Ve Malzeme

151- Yarı Mamuller - Üretim

152- Mamuller

153- Ticari Mallar

157- Diğer Stoklar

158- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

159- Verilen Sipariş Avansları

17 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri

170- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri

179- Taşeronlara Verilen Avanslar

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları

180- Gelecek Aylara Ait Giderler

181- Gelir Tahakkukları

19 Diğer Dönen Varlıklar

190- Devreden Katma Değer Vergisi

191- İndirilecek Katma Değer Vergisi

192- Diğer Katma Değer Vergisi

193- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar

195- İş Avansları

196- Personel Avansları

197- Sayım Ve Tesellüm Noksanları

198- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

199- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

 

2 DURAN VARLIKLAR

22 Ticari Alacaklar

220- Alıcılar

221- Alacak Senetleri

222- Alacak Senetleri Reeskontu (-)

226- Verilen Depozito Ve Teminatlar

229- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

23 Diğer Alacaklar

231- Ortaklardan Alacaklar

232- İştiraklerden Alacaklar

233- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

235- Personelden Alacaklar

236- Diğer Çeşitli Alacaklar

237- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

239- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

24 Mali Duran Varlıklar

240- Bağlı Menkul Kıymetler

241- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

242- İştirakler

243- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)

244- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

245- Bağlı Ortaklıklar

246- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)

247- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü

        Karşılığı (-)

248- Diğer Mali Duran Varlıklar

249- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

 

 

 

25 Maddi Duran Varlıklar

250- Arazi Ve Arsalar

251- Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri

252- Binalar

253- Tesis , Makine Ve Cihazlar

254- Taşıtlar

255- Demirbaşlar

256- Diğer Maddi Duran Varlıklar

257- Birikmiş Amortismanlar (-)

258- Yapılmakta Olan Yatırımlar

259- Verilen Avanslar           

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

260- Haklar

261- Şerefiye

262- Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri

263- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

264- Özel Maliyetler

267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

268- Birikmiş Amortismanlar (-)

269- Verilen Avanslar

27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

271- Arama Giderleri

272- Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri

277- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

278- Birikmiş Tükenme Payları (-)

279- Verilen Avanslar

28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları

280- Gelecek Yıllara Ait Giderler

281- Gelir Tahakkukları

29 Diğer Duran Varlıklar

291- Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi

292- Diğer Katma Değer Vergisi

293- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar

294- Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar

295- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar

297- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

298- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

299- Birikmiş Amortismanlar (-)

 

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30 Mali Borçlar

300- Banka Kredileri

303- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri

304- Tahvil Anapara Borç , Taksit Ve Faizleri

305- Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler

306- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

308- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

309- Diğer Mali Borçlar

32 Ticari Borçlar

320- Satıcılar

321- Borç Senetleri

322- Borç Senetleri Reeskontu (-)

326- Alınan Depozito Ve Teminatlar

329- Diğer Ticari Borçlar

33 Diğer Borçlar

331- Ortaklara Borçlar

332- İştiraklere Borçlar

333- Bağlı Ortaklıklara Borçlar

335- Personele Borçlar

336- Diğer Çeşitli Borçlar

337- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

34 Alınan Avanslar

340- Alınan Sipariş Avansları

349- Alınan Diğer Avanslar

35 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri

350- Projesi Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakediş

        Bedelleri

36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler

360- Ödenecek Vergi Ve Fonlar

361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi

        ve Diğer Yükümlülükler

369- Ödenecek Diğer Yükümlülükler

37 Borç Ve Gider Karşılıkları

370- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük

        Karşılıkları

371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer

        Yükümlülükleri (-)

372- Kıdem Tazminatı Karşılığı

373- Maliyet Giderleri Karşılığı

379- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları

380- Gelecek Aylara Ait Gelirler

381- Gider Tahakkukları

39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

391- Hesaplanan KDV

392- Diğer KDV

393- Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı

397- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları

399- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

 

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40 Mali Borçlar

400- Banka Kredileri

405- Çıkarılmış Tahviller

407- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

408- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

409- Diğer Mali Borçlar

42 Ticari Borçlar

420- Satıcılar

421- Borç Senetleri

422- Borç Senetleri Reeskontu (-)

426- Alınan Depozito Ve Teminatlar

429- Diğer Ticari Borçlar

43 Diğer Borçlar

431- Ortaklara Borçlar

432- İştiraklere Borçlar

433- Bağlı Ortaklıklara Borçlar

436- Diğer Çeşitli Borçlar

437- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

438- Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar

44 Alınan Avanslar

440- Alınan Sipariş Avansları

449- Alınan Diğer Avanslar

47 Borç Ve Gider Karşılıkları

472- Kıdem Tazminatı Karşılığı

479- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları

480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler

481- Gider Tahakkukları

49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

492- Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilecek Katma Değer Vergisi

493- Tesise Katılma Payları

499- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

5 ÖZ KAYNAKLAR

50 Ödenmiş Sermaye

500- Sermaye

501- Ödenmemiş Sermaye (-)

52 Sermaye Yedekleri

520- Hisse Senetleri İhraç Primleri

521- Hisse Senedi İptal Karları

522- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları

523- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

524- Maliyet Bedeli Artışları Fonu

529- Diğer Sermaye Yedekleri

54 Kar Yedekleri

540- Yasal Yedekler

541- Statü Yedekleri

542- Olağanüstü Yedekler

548- Diğer Kar Yedekleri

549- Özel Fonlar

57 Geçmiş Yıllar Karları

570- Geçmiş Yıllar Karları

58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)

580- Geçmiş Yıllar Zararları

59 Dönem Net Karı (Zararı)

590- Dönem Net Karı

591- Dönem Net Zararı (-)

 

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI

60 Brüt Satışlar

600- Yurtiçi Satışlar

601- Yurtdışı Satışlar

602- Diğer Gelirler

61 Satış İndirimleri (-)

610- Satıştan İadeler (-)

611- Satış İskontoları (-)

612- Diğer İndirimler (-)

62 Satışların Maliyeti (-)

620- Satılan Mamuller Maliyeti (-)

621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

622- Satılan Hizmet Maliyeti (-)

623- Diğer Satışların Maliyeti (-)

63 Faaliyet Giderleri (-)

630- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)

631- Pazarlama , Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)

632- Genel Yönetim Giderleri (-)

64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârları

640- İştiraklerden Temettü Gelirleri

641- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

642- Faiz Gelirleri

643- Komisyon Gelirleri

644- Konusu Kalmayan Karşılıklar

645- Menkul Kıymet Satış Karları

646- Kambiyo Karları

647- Reeskont Faiz Gelirleri

649- Faaliyetle İlgili Diğer Gelir Ve Kârlar

65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-)

653- Komisyon Giderleri (-)

654- Karşılık Giderleri (-)

655- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)

656- Kambiyo Zararları (-)

657- Reeskont Faiz Giderleri (-)

659- Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)

66 Finansman Giderleri (-)

660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

661- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

67 Olağandışı Gelir Ve Karlar

671- Önceki Dönem Gelir Ve Karları

679- Diğer Olağandışı Gelir Ve Karları

68 Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)

680- Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-)

681- Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)

689- Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)

69 Dönem Net Karı (Zararı)

690- Dönem Karı Veya Zararı

691- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük

        Karşılıkları (-)

692- Dönem Net Karı Veya Zararı

 

7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

700- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı

701- Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı

71 Direkt İlkmadde Ve Malzeme Giderleri

710- Direkt İlk madde Ve Malzeme Giderleri

711- Direkt İlkmadde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı

712- Direkt İlk madde Ve Malzeme Fiyat Farkı

713- Direkt İlk madde Ve Malzeme Miktar Farkı

72 Direkt İşçilik Giderleri

720- Direkt İşçilik Giderleri

721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

722- Direkt İşçilik Ücret Farkları

723- Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları

73 Genel Üretim Giderleri

730- Genel Üretim Giderleri

731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

732- Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları

733- Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları

734- Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları

74 Hizmet Üretim Maliyeti

740- Hizmet Üretim Maliyeti

741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

742- Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

75 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

750- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

751- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

752- Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları

76 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

760- Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

761- Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hs

762- Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı

77 Genel Yönetim Giderleri

770- Genel Yönetim Giderleri

771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

772- Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

78 Finansman Giderleri

780- Finansman Giderleri

781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

782- Finansman Giderleri Fark Hesabı

 

79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)

790- İlkmadde Ve Malzeme Giderleri

791- İşçi Ücret Ve Giderleri

792- Memur Ücret Ve Giderleri

793- Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler

794- Çeşitli Giderler

795- Vergi , Resim Ve Harçlar

796- Amortismanlar Ve Tükenme Payları

797- Finansman Giderleri

798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı

799- Üretim Maliyet Hesabı

8 (SERBEST)

9 NAZIM HESAPLAR   

 

 

 
 

 

  

                                                                                                   www.muhasebeuygulama.com | Her Hakkı Saklıdır |Copyright 2011-2016               |   İletişim