Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşletmelerde Stajları Başladı
  

Okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ait staj esasları 3308 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir.
Meslekleri ile ilgili beceri eğitimleri için öğrencilere uygulama alanı olarak kamu ve özel sektörden faydalanırlar.


STAJYER ÖĞRENCİ TANIMI
Stajyer öğrenci işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri kapsıyor.
Bu öğrenciler 4 yıllık Mesleki eğitimin son yılı olan dördüncü yılında hafta da 3 işgünü olmak üzere ayda 12 işgünü teoride öğrendiklerini pratiğe dökerek işi işte öğrenmeye başlıyorlar.
İşyerlerinde okullar tarafından gönderildiklerinden dolayı ‘’stajyer öğrenci’’statüsünden dikkate alınıyorlar.


İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM KAVRAMI NEDİR?
10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur.

1.)10 Kişi istihdam eden işyeri olacak,
2.)Çalıştırdıkları personel sayısından %5’inden az olamayacaktır,
3.)Küsuratlar tam sayıya tamamlanacaktır.

Örneğin:

(A)    İşyerinde 50 işçi çalışıyor.Stajyer öğrenci çalıştırma zorunluluğu var.50 işçinin %5’i 2,5 olacağından 3 stajyer öğrenci çalıştırma kısacana beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu vardır.


İSTEK HALİNDE ZORLAMA OLMADAN 10 İŞÇİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİ KPSAMA ALINIR MI?

Mesleki eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın 10 az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine 3308 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi yaptırabilirler.


VARDİYALI ÇALIŞAN İŞYERLERİNDE İŞÇİ SAYISI TESPİT YÖNTEMİ:

Vardiya usulü veya mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde beceri eğitim görecek öğrenci sayısının tespitinde gündüz vardiyasında veya faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı esas alınır.


İŞLETMELERDE İŞÇİ SAYISINA ESAS ALINACAK AY

İşletmelerdeki personel sayısının tespitinde her yılın
Ocak ayı,
 Yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde
 Temmuz ayı
 esas alınır.

 Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır.

İŞLETMELER EĞİTİM BİRİMİ KURACAKLAR
10 ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler ;
1.)Bununla ilgili bir eğitim birimi kurar.
2.) Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir.

6331 SAYILI KANUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINA STAJYERLER ALINMIŞTIR

Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

İŞVERENLER STAJYER ÖĞRENCİYE TEORİK EĞİTİMDE İZİN VERMELİDİR
İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin teorik eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletmelerin eğitim birimlerinde yapılır.
Çalışma saatleri içinde yapılacak teorik eğitim haftada12 saatten az olamaz.
Teorik eğitim günlerinde öğrenciler ücretli izinli sayılır.

STAJYER ÖĞRENCİ DİSİPLİNLİ OLACAK
İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler

1.)İşyerlerinin uygulama şartlarına
2.)İşyerlerinin çalışma düzenlerine
noksanız uymak zorundadırlar.


İŞLETME DE ÇALIŞAN SAYISI 10 KİŞİNİN ALTINA DÜŞMESİ STAJYER ÖĞRENCİYİ ETKİLEMEZ
İşletmeler beceri eğitimi başladıktan sonra personel sayısında azalma olması halinde de, eğitime alınan öğrenciler okuldan mezun oluncaya kadar eğitimi devam ettirirler.


MESLEKİ EĞİTİM YAPTIRMAYAN İŞLETMELER SONUCUNA KATLANIR

10 ve daha fazla personel çalıştıran ve işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan,
Fakat beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için
Eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının
a)20’den az personel çalıştıran işletmelere 1/3’ü nispetinde,
b)20 ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3’ü nispetinde
Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.
Şu anda bu işlem için en az tutar:225 TL. en fazla tutar:450 TL. olarak ödenecektir.(673,30)


Yukarıdaki örnekteki işyeri 3 stajyer öğrenciyi çalıştırmaz ise 20 den fazla çalışanı olduğundan 3*450=1.350 TL. Saymanlığa para yatıracaktır.
Bu tutarda 9 ay boyunca 12.150 TL tutacaktır.

STAJYER ÖĞRENCİ NE KADAR MAAŞ ALIR
İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlara okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.
İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının(673,30 TL.)
1.)20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan,
2.) 20 ‘den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aşağı ücret ödenemez.
Öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
Personel Sayısına Göre Ücret


Dönem(01.07.2012-31.12.2012)

Personel Sayısına Göre Ücret

20 ve üzeri

1–19 arası

202,00

101,00


DENETİM VE İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VARDIR

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımı ile MEB,
İş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları bakımından ise ÇSGB,
 denetlenir.
Denetimle ilgili raporlar valiliğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir ve gereği yapılır.
Yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ihtar cezası verilir.İhtarın tebliğinden itibaren on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden 820 TL İPC uygulanır.
Fiilin tekrarı halinde, bu cezalar iki katına çıkartılır. Fiilin sürmesi halinde meslekten geçici men cezası verilir. Bu idari yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.
VEDAT İLKİ / ALİTEZEL.COM

26.09.2012

Anasayfa