POLİÇE VE DÜZENLENMESİ

        

POLİÇE

       Poliçe genellikle üç taraflı iliskiyi düzenleyen bir senettir. Alacaklının borçlusundan olan alacagını, kendisinin borçlu bulundugu üçüncü bir sahısa devretme temeline dayanır.
  

       Poliçeyi düzenleyen kisi, diger bir kisiye, poliçede ismen gösterilmis olan kimseye belli bir tutarı ödeme emrini verir.

   Poliçedeki taraflar;
<<Poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren kisi (kesideci)
<<Poliçeyi ödeyecek olan kisi (muhatap)
<<Poliçede belirtilen miktarı tahsil edecek kisi (lehdar) olmaktadır.

       Muhatap poliçeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Kabul ettikten sonra senedin esas borçlusu durumuna geçer. Kabul, muhatabın poliçenin üzerine, kabul edilmistir yazıp, imzalaması ile, poliçeyi vadesinde ödeyecegini onaylamasıdır. Poliçe lehdara muhatap tarafından kabul edildikten sonra verilebilecegi gibi, kabule lehdar tarafından sunulmak üzere, dogrudan dogruya lehdara kabulden önce de
verilebilir.

Türk Ticaret Kanununun 615. Maddesine göre bir poliçe:
1) Görüldügünde
2) Görüldükten muayyen bir müddet sonra
3) Keside gününden muayyen bir müddet sonra
4) Muayyen bir günde, Ödemek üzere keside edilebilir.

     Poliçenin Şekil Şartları:

    Poliçe
1) Senet metninde “Poliçe” kelimesi ve eger senet Türkçüden baska bir dille
yazılmıssa o dilde poliçe karsılıgı olarak kullanılan kelimeyi,
2) Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız sartsız havaleyi,
3) Ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) ad ve soyadını,
4) Vadeyi,
5) Ödeme yerini,
6) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,
7) Keside tarihi ve yerini,
8) Kesidecinin imzasını, ihtiva eder.

  Poliçenin Şekli:

Vade                                Vade Tarihi                             Türk Lirası                      No.

Kabulümdür                                                Düzenlenme Tarihi :        ...../...../200...              
.............................                                          Düzenlenme Yeri   :       ..........................

      İş bu poliçe karşılığında sayın......................................................."a veya emrü havalesine yukarıda yazılı yalnız.............................TL..................kuruş ödeyiniz. Bedeli..................................olarak alınmıştır. Anlaşmazlık halinde ...........................mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eyleri....

Ödeme Yeri       :...................                                                              ....../...../........
...................................................                                                              İmza

Keşideci           :......................
.....................................................

 

         Poliçenin düzenlenmesini kolaylaştırmak için şöyle bir anlatımda bulunabiliriz.

         Ahmet isimli bir kişinin Mehmet isimli kişiye 1000 TL borcu var. Yeliz isimli kişiden ise 1000 TL alacağı var. Ahmet poliçe düzenleyerek Yelize, " Bana olan 1000 TL olan borcunu git Mehmet e öde" diyor. Poliçeyi Ahmet Bey düzenleyip Yelize veriyor.

    Keşideci yani poliçeyi düzenleyen    : Ahmet
    Muhatap                                                 : Yeliz
    Lehdar                                                    : Mehmet

 

<muhasebede-kullanilan-belgeler>