MALİYET, GİDER, HARCAMA VE GİDER KAVRAMLARI

               1. Kavramlar ve Açıklamaları

                  Gelir: işletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarda meydana gelen olumlu yani müspet artış olarak ifade edilir. Örneğin, 500 TL ye alınan bir mal 600 TL ye satılmışsa net 100 TL gelir elde edilmiştir.

                Gider: İşletmenin faalileytlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve gelir elde etmesi için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin parasal tutarıdır. Bir tüketimin gider sayılabilmesi için,,

              >>> Gider işletme faaliyetlerinin ve varlığının sürdürülmesi ile ilgili olmalıdır,

              >>> Gider belli bir döneme ilişkin olmalıdır.

            Örneğin 2011 yılı içinde kullanılmak üzere 500 TL lik kırtasiye malzemesi alınması bir giderdir. Gider işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ilgili ve 2011 yılına yani bir döneme ilişkindir.

               Maliyet: Bir üretim işletmesinin üretimle ilgili olarak kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin parasal tutarıdır. Yani giderin üretimle alakalı kısmı maliyettir olarak ifade edilebilir.

             Örneğin ekmek fırını bir üretim işletmesidir, ekmek üretir. Ekmek üretiminde kullanılmak üzere 150 TL lik un almış ise ödenen 150 TL toplam üretilecek ekmeklerin hammadde maliyeti dir.

              Harcama: İşletme tarafından herhangi bir nedenle para ve çek, senet gibi para benzeri ödeme araçlarıyla yapılan ödemelerdir. Yani her türlü ödeme ve borçlanmadır.

            2. Gelir, Gider, Harcama ve Maliyet Kavramlarının Birbirleriyle Olan İlişkisi:   

             Bir örnek yardımıyla bu kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayalım.

             *** Yarısı peşin, yarısı veresiye 50.000 TL lik makina alınmıştır. Yıl sonunda demirbaş için % 20 oranında amortisman ayrılmıştır.

           a) Bu makine ticaret işletmesinde kullanılmaktadır.

           b) Bu makine üretim işletmesinde kullanılmaktadır.

             Üstteki ihtimale göre kavramları açıklayalım.

             a) İşletme için yapılan bu ödeme HARCAMA niteliğindedir. Dönem sonunda ayrılan amortisman tutarı GİDER niteliğindedir.

             b) İşletme için yapılan bu ödeme HARCAMA niteliğindedir. Dönem sonunda ayrılan amortisman tutarı MALİYET niteliğindedir.

Maliyet Muhasebesi