LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ

 

Tasfiye Sebepleri

- Ortakların sayısı bire düşerse mahkeme kararıyla,

- Şirketin gerekli organı mevcut değilse yine mahkeme kararıyla,

 - Ana sözleşmede yazılı infisah sebepleri oluşursa, ilgililerin hareketiyle,

- Şirketin iflasına karara verilirse,

- Ortaklardan birinin isteği üzerine mahkeme karar verirse,

- Ticaret Bakanlığınca yapılan denetim sonucu raporlara göre fesih cihetine gidilmesiyle,

Şirket ortaklarından birinin iflası halinde, iflas idaresi en az altı ay öncesinden ihbar ederek şirketin feshini isteyebilir . Ayrıca ortaklardan birinin payının haczinde de aynı isteği icra müdürü yapabilir. Bu taleplere karşı, madde de belirtilen, özü şu veya bu yolla, feshi doğuran alacağın ödenmesine oluşan tedbirler ortaklarca alınmazsa, şirket infisah eder.

Feshedilen infisah eden şirketin bu hali ticaret siciline tescil ve ilan edilir

 

Limited şirket, anonim şirket tasfiyesinde geçerli olan yol ve yöntemlerle tasfiye edilir

Tasfiye haline giren şirket  Tasfiye halinde Ltd.Şirket unvanı altında tasfiye bitinceye kadar tüzel kişiliğini korur. Tasfiye memuru olarak, ana sözleşmede aksine hüküm yoksa tasfiyeyi müdürler yürütür.

Tasfiye memurları, şirketin tüm aktifini paraya çevirip, harçları ödemek ana faaliyeti, etrafında çalışır. Varlıkların satışı, değerlendirilmesi için genel kurallara uyulur.

Tasfiye bitince ve dağıtım olunca kapanış bilançosu, raporlar, şirket ortaklarına aktarılarak defterler korunmak üzere usulen noterliğe tevdii edilir.

Tasfiyenin bütünü ticaret siciline kaybedilerek, şirket sicilden silinir ve keyfiyet usulen ticaret sicili gazetesinde ilan edilir

 

sirketler-muhasebesi