LİMİTED ŞİRKETLER

  İki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkete LİMİTED ŞİRKET denir.

Kuruluş Süreci ve işlemleri:

Limited Şirketin en az sermayesi 5.000. TL. olmak üzere şirketin amaç ve konusuyla uygun olması gerekir.Ortakların koyacakları sermaye payları birbirinden farklı olabilir, ancak ortakların koyacakları sermaye en az 250. TL. ve bunun katları olması gerekir.Ortakların sayısı ikiden az elliden fazla olamaz. Bu ortaklar gerçek yada tüzel kişi olabilirler. Ortakların sorumluluğu sadece sermaye taahhüdüyle sınırlıdır. Bankacılık ve sigortacılık dışında her türlü ticari faaliyette bulunabilirler.
Limited Şirketler sermaye şirketi olmakla birlikte sermaye şirketi grubunda yer alan A.Ş.  lerle bazı farklılıklar gösterir.Bunlar;

- Limited Şirketin , sermaye payının devri A.Ş. lere göre güçtür,
- Limited Şirketler sermaye payı karşılığı olarak hisse senedi çıkaramazlar,
- Ortak sayısının elli ile sınırlandırılmış olması ve hisse senedi çıkaramamaları nedeniyle halka açılamazlar,
- Uzun vadeli borçlanmak amacıyla tahvil çıkaramazlar,
- Limited Şirketlerde ortakların şirketi bizzat yönetmek ve temsil etmek hak ve yetkileri vardır,
- A. Ş. lerde bankacılık ve sigortacılık yapabilir ama Limited Şirket bu alanda faaliyet gösteremez. 

Limited Şirket Sözleşmenin yazılı olması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. Sözleşmede en az aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur ;
-Şirketin ticaret unvanı ve merkezi ,
-Şirketin konusu ,
-Kurucu ortakların taahhüt ettiği sermaye miktarı , ayni sermaye varsa buna ilişkin bilgiler ,
-Şirketin süresi ,

Limited Şirketin kuruluşunun ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesinden sonra bir ay içinde şirket adına;

- Vergi Dairesi ne,
- SSK  ya,
- Bölge Çalışma Müdürlüğüne,
Şirketin faaliyete geçtiğini bildirir.

Limited Şirketin bilanço esasına göre tutacağı defterler şunlardır:
- Günlük Kasa defteri,
- Yevmiye defteri,
- Defter-i Kebir,
- Envanter ve bilanço defteri,
- Kambio senetleri defteridir.

  sirketler-muhasebesi