İRSALİYELİ FATURA VE DÜZENLENMESİ

          Tanımı: Bir malın sevki halinde düzenlenen ve fatura ve sevk irsaliyesinin birlikte düzenlenme zorunluluğunu ortadan kaldıran ticari belgedir. İrsaliyeli faturanın düzenlenmesi dolayısıyla ayrıca fatura ve sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmez.

          Şekli: İrsaliyeli faturada şu bilgiler bulunur:


           -İrsaliyeli fatura ibaresi,
           -Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki,
           -İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
           -Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
           -Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
           -İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
           -İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
           -İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası,
           -Anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgiler.
          -Ayrıca düzenlenen irsaliyeli faturalarda katma değer vergisi (KDV) oranı ve tutarı yer alması gerekir. Bu bilgilerin eksik olması hâlinde irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

           Düzeni:

Malı   satan   mükellefler,   irsaliyeli   faturayı   en   az   bir   asıl   iki   örnek   olarak düzenleyeceklerdir.   En   az   üç   nüsha   olarak   düzenlenmeyen   irsaliyeli   faturalar   hiç düzenlenmemiş sayılır.

 

              İrsaliyeli  faturanın  iki  nüshası  mutlaka  malı  taşıyan  araçta  bulundurulacak, yoklama ve denetimlerde iki nüshası da ibraz edilecektir. Denetim elemanları, kendilerine ibraz  edilen  irsaliyeli  faturanın  bir  nüshasına  adını,  soyadını  ve  unvanını  yazdıktan  sonra tarih  belirterek  mühürleyip  imzalayacak  ve  ilgiliye  iade  edecekler,  diğer  nüshasını  da Maliye  bakanlığı  Gelirler  Genel  Müdürlüğü  vergi  istihbarat  şubesine  gönderilmek  üzere defterdarlıklara tevdi edeceklerdir.

 
          
İrsaliyeli  faturada,  faturayı  düzenleyenin  adı,  ticaret  ünvanı,  iş  adresi,  bağlı olduğu  vergi  dairesi  ve  hesap  numarası,  malın  nevi, miktarı,  fiyatı ve  tutarı  ile  nereye  ve kime  gönderildiği,  müşterinin  adı,  ticaret  ünvanı,  adresi  varsa  vergi  dairesi  ve  hesap numarası,   faturanın   seri   ve   müteselsil   sıra   numarası,   düzenleme   tarihi   ve   saati   ile anlaşmalı  matbaaya  ilişkin  bilgilere  yer  verilecektir.  Bu  bilgilerin  eksik  olması  halinde irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

                  İşlerinin       gereği      irsaliyeli      fatura      uygulamasından        yararlanmak       isteyen mükellefler,  irsaliyeli  fatura  uygulamasına  geçecekleri  hesap  döneminden  önce  anlaşmalı matbaalara irsaliyeli faturayı bastırmaları gerekmektedir. İrsaliyeli fatura uygulamasından hesap  dönemi  itibariyle  yararlanılacak,  bu  uygulamadan  ancak  hesap  dönemi  sonunda vazgeçilebilecektir.

          

                İrsaliyeli Faturanın Düzenlenmesi İle İlgili Örnek İçin Tıklayın

 

Muhasebede Kullanılan Belgeler