GENEL MUHASEBE TESTİ-2

1) Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine ne ad verilir?

A) Yorumlama
B) Kayıt tutma
C) Raporlama
D) Sınıflandırma
E) Denetim

2) (OKUYUCU  İşletmesine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir;

Dönem başı varlıklar: 500.000 TL

Dönem başı borçlar : 100.000 TL

Dönem sonu varlıklar: 900.000 TL

Dönem sonu borçlar : 200.000 TL

İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kar veya zarar kaç TL dir?
A) 500 000 kar
B) 500 000 zarar
C) 300 000 kar
D) 300 000 zarar
E) 400 000 kar

3) Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesap niteliğindedir?
A) Kasa Hesabı
B) T.Mallar Hesabı
C) Alacak Senetleri Hesabı
D) Sermaye Hesabı
E) Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

4) Aşağıda muhasebe ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mali nitelikli işlemler önce yardımcı defterlere sonra da buradan büyük deftere kaydedilir.

B) Envanter defterine yalnızca dönembaşı ve dönemsonu envanter ve bilanço bilgileri işlenir.

C) Bir mali nitelikli işlemin etkisi, ilgili hesaba borç yada alacak kaydı yapılarak izlenir.

D) Mali nitelikli işlemler yevmiye defterinden büyük deftere geçirilir.

E) Mali nitelikli işlemler gerçekleşme sırasına göre yevmiye defterine kaydedilir.

5) Dönembaşı bilançosu düzenlendikten sonra yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilmesi ve oradan büyük deftere geçirilmesi

B) Dönembaşı envanterinin yapılması

C) Kesin mizanın çıkarılması

D) Genel geçici mizanın düzenlenmesi

E) Açılış kaydının yapılması

6) Gelecekte ortaya çıkması muhtemel gider ve zararların Gelir Tablosunda gösterilmesi ilkesi hangi temel muhasebe kavramı’na dayanır?

A) Maliyet esası
B) Tahakkuk esası
C) Tam açıklama
D) İhtiyatlılık
E) Sosyal sorumluluk

7) -------------------------/----------------------

Ticari Mallar Hs. xxx

Satılan Ticari Mallar

Maliyeti Hs. xxx

-------------------------/-----------------------

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Mal satın alınmasına
B) Mal satılmasına
C) Satıştan iadeye
D) Alış iskontosuna
E) Firelerin muhasebeleştirilmesine

8. Dönem başı mal mevcudu + Alışlar - Dönem sonu mal mevcudu = ?

Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır?

A) Brüt malı satış karı ya da zararının
B) Toplam satışlardan iadelerin
C) Toplam net alışların
D) Toplam satış hasılatının
E) Satılan malların maliyetinin

9) ---------------------/-----------------------------

111 ÖZEL KESİM TAHVİL,

SENET VE BONOLARI HS.

108 DİĞER HAZIR

DEĞERLER HS.

100 KASA HS.

---------------------------/-------------------------

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

A) Özel kesim hisse senetlerinin nominal değerlerinin üstünde bir değerle satın alınması

B) Özel kesim tahvillerinin zararına satılması

C) Özel kesim tahvillerinin kârlı satılması

D) Özel kesim tahvillerinin, vadesi gelmiş kuponlarıyla birlikte satın alınması

E) Özel kesim tahvillerinin vadesi gelmiş kuponlarıyla birlikte satılması

10) --------------------------/-------------------------

Alacak Senetleri Hs. xxxx

Alıcılar Hs. xxxx

--------------------------/-------------------------

Yukarıda verilen kayıt niçin yapılmıştır?

A) Müşteri, işletmeye olan borcunu ödemiştir.

B) İşletme müşteriye kredili mal satmıştır.

C) Müşterinin senetsiz borcu senetli hale dönüştürülmüştür

D) Alacak senetleri yenilenmiştir.

E) Alacak senedinin kırdırılmasına ilişkin kayıttır.

11) İşletme 1.200 TL KDV, 8.000 TL bina bedeli ve noter harcı olarak 2.000 lira ödeyerek bir bina almıştır. Bu bilgilere göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

A) Binalar hesabı 10.000 TL borçlandırılır.

B) Binalar hesabı 8.000 TL borçlandırılır

C) Binalar hesabı 11.200 borçlandırılır

D) Arazi ve Arsalar hesabı 11.200 TL borçlandırılır

E) Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 8.000 TL borçlandırılır.

12.İşletmenin (T. Bankasından temin ettiği 100.000 TL limitli ve % 10 marjlı kredi hesabının durumu yukarıdaki gibidir.

Bu bilgilere göre işletme hesabından en fazla kaç TL çekebilir?

A) 45.000
B) 50.000
C) 60.000
D) 65.000
E) 90.000

13) Teminat olarak verilen senetlerin, borçluları tarafından kredi alınmış bankaya ödenmesi halinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

A) ------------------/--------------------------------

121 Alacak Senetleri Hs. xx

- Teminattaki Senetler

300 Banka Kredileri Hs. xx

--------------------/-----------------------------

B) ----------------------/---------------------------

100 Kasa Hs. xx

121 Alacak Senetleri Hs. xx

- Tahsildeki Senetler

----------------------/----------------------------

C) ---------------------/----------------------------

100 Kasa Hs. xx

121 Alacak Senetleri Hs. xx

- Teminattaki Senetler

----------------------/---------------------------

D) -------------------/---------------------------

300 Banka Kredileri Hs. xx

121 Alacak Senetleri Hs. xx

- Teminattaki Senetler

-------------------/-----------------------------

E) ------------------/------------------------------

102 Bankalar Hs. xx

121 Alacak Senetleri Hs. xx

- Teminattaki Senetler

-----------------/------------------------------

14) Satıcılar hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Satıcılardan kredili mal satın alındığında hesap alacaklandırılır

B) Satıcılara olan borç ödendiğinde hesap borçlandırılır.

C) Hesap dönem sonunda alacaklandırılarak kapatılır

D) Hesap dönem sonunda borçlandırılarak kapatılır.

E) Hesap kalanı dönem karı veya zararı hesabına devredilemez.


15) --------------------------/----------------------------

Genel Yönetim

Giderleri Hs. xxxx

Ödenecek vergi ve fonlar Hs. xxxx

Öd.Sosyal güvenlik Kesintileri Hs. xxxx

Personele Borçlar Hs. xxxx

------------------------/------------------------------

Yukarıda verilen kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Ücret Tahsiline

B) Ücret ödenmesine

C) Ücret tahakkukuna

D) Vergi ödenmesine

E) Sosyal kesintilerin ödenmesine

16) Sermaye artırımına giden bir A.Ş’nin nominal bedelin üzerinde bir fiyat üzerinden hisse senedi çıkarması durumunda, ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?

A) Yasal yedekler
B) Yeniden değerleme artışları
C) Hisse senedi ihraç primleri
D) MDV. Yeniden değerleme artışları
E) Hisse senedi iptal karları

17) Aşağıdaki hesaplardan hangisi için Tekdüzen Hesap Planında büyük defter hesabı yoktur?
A) Sermaye
B) Ödenmiş Sermaye
C) Yasal Yedekler
D) Dönem Net Zararı
E) Ödenmemiş Sermaye

18) 7/A seçeneğinde giderler büyük defterde hangi esasa göre bölümlendirilir?
A) Fonksiyon esasına
B) Çeşit esasına
C) Dönem esasına
D) Özel esasa
E) Maliyet esasına

19) Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemlerinin kapsamını tam olarak ifade eder?

A) Varlıkları ve borçları saymak
B) Muhasebe dışı envanter
C) Genel geçici mizanın hazırlanması
D) Bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi.
E) Sayım, değerleme ve envanter kayıtlarının yapılması

20) Alış değeri 300 lira olan hisse senedinin dönem sonunda borsa değeri 100 lira ise yapılan kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A) Karşılık giderleri hesabı 100TL
B) Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabı 200TL
C) Menkul kıymet satış zararı hesabı 200TL
D) Karşılık giderleri hesabı 200TL
E) D. Olağandışı gider ve zararlar hesabı 100TL

21) İşletmede, 5.11.2004 günü yapılan sayımda ortaya çıkan ve nedeni bulunamadığı için “397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı’na kaydedilen kasa farkının, daha önce müşteriden yapılan bir alacak tahsilatının kayıtlara geçirilmemesinden kaynaklandığı 31.12.2004 günü yaptığı bir inceleme sonucu anlaşılmıştır.

Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. / Alıcılar Hs.
B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. / Kasa Hs.
C) Kasa Hs. / Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.
D) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. / Satıcılar Hs.
E) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. / Kasa Hs.

22) İşletmelerin bankalar yardımcı hesapları ile bankalardan gelen hesap özetleri karşılaştırıldığında, dönem içinde (B) Bankası ticari mevduat hesabından çekilen 30.000 TL’nin yanlışlıkla (A) Bankası ticari mevduat hesabından çekilmiş gibi kaydedildiği belirlenmiştir.

Bu bilgilere göre bu hatanın düzeltilmesine ilişkin yapılan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) -----------------------/---------------------- Bankalar (A) Hs. xxxx

Bankalar (B) Hs. xxxx

---------------------/------------------------

B) ----------------------/------------------------

Bankalar (B) Hs. xxxx

Bankalar (A.) Hs xxxx

-----------------------/----------------------

C) -----------------------/-----------------------

Bankalar (A.) Hs. xxxx

Kasa Hs. xxxx

D) -----------------------/-----------------------

Kasa Hs. xxxx

Bankalar (B.) Hs. xxxx

------------------------/-----------------------

E) ------------------------/-----------------------

Kasa Hs. xxxx

Bankalar (A.) Hs. xxxx

------------------------/-----------------------

23) İşletme 10 Kasım 2004 tarihinde 60.000 liraya bir otomobil satın almıştır. Dönem sonunda bu otomobile % 20 amortisman oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanacaktır.Buna göre 1. Yıl sonunda ayrılacak amortisman tutarı kaç TL’dir?

A) 2.000
B) 12.000
C) 22.000
D) 24.000
E) 48.000

24) İşletmenin 80.000 TL maliyetli demirbaşları için amortisman hesaplanacaktır. Normal amortisman oranı % 20’dir. İşletmede amortismana tabi başka varlık yoktur.

Bu bilgilere ve azalan kalanlar yöntemine göre, ikinci yıl sonunda birikmiş amortismanlar hesabının durumu nedir?

A) 32.000 TL alacak kalanı verir

B) 19.200 TL alacak kalanı verir.

C) 51.200 TL alacak kalanı verir.

D) 32.000 TL alacak kalanı verir.

E) 25.600 TL alacak kalanı verir.

25) 25. Dönemsonunda satıcı Serdar Kollektif Şirketi’nin gönderdiği hesap özetinden adı geçen şirkete ödenen 65.000 lira senetsiz ticari borcun, işletme defterlerine 56.000 lira ödenmiş gibi kaydedildiği saptanmıştır.

Gerekli düzeltme kaydı nasıl olacaktır?

A) -------------------/---------------------------

320 Satıcılar Hs. 9.000

- Serdar Koll. Şti.

100 Kasa Hs. 9.000

------------------/----------------------------B) -------------------/---------------------------

320 Satıcılar Hs. 65.000

- Serdar Koll. Şti.

100 Kasa Hs. 65.000

-----------------/----------------------------

C) -----------------/-----------------------------

100 Kasa Hs. 56.000

320 Satıcılar Hs. 56.000

- Serdar Koll.Şti.

----------------/----------------------------

D) ----------------/----------------------------

320 Satıcılar Hs. 65.000

- Serdar Koll. Şti.

100 Kasa Hs. 56.000

397 Sayım ve Tesellüm

Fazlaları Hs. 9.000

- Kasa fazlası

----------------/----------------------------

E) ----------------/----------------------------

100 Kasa Hs. 9.000

320 Satıcılar Hs. 9.000

- Serdar Koll. Şti.

---------------/----------------------------

26) İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydettiği 50.000 TL lik kırtasiye malzemesinin 20.000 TL lik kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği saptanmıştır. Buna göre envanter kaydı nasıl yapılır?

A) Ticari Mallar hesabı 30.000 borçlandırılır.
B) Kasa hesabı 20.000 alacaklandırılır.
C) Gelecek aylara ait giderler hesabı 20.000 alacaklandırılır.
D) Gelecek aylara ait giderler hesabı 30.000 borçlandırılır.
E) Kırtasiye giderleri hesabı 50.000 borçlandırılır.

27) Aşağıdakilerden hangisi, Dönem Kârı veya Zararı Hesabı için doğru bir açıklama değildir?

A) Dönem giderleri hesabın borcuna devredilir.
B) Dönem gelirleri hesabın alacağına devredilir.
C) Hesap borç kalanı verirse zarar, alacak kalanı verirse kâr vardır.
D) “Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı”, hesabın alacağına devredilir.
E) Hesap kalanı, “Dönem Net Kârı” veya “Dönem Net Zararı” hesabına aktarılır.

28) --------------------/-----------------------------

Satıcılar Hs. xx

Borç Senetleri Hs. xx

Sermaye Hs. xx

Bankalar Hs. xx

Kasa Hs. xx

T.Mallar Hs. xx

-------------------/---------------------------------

Yukarıda verilen kapanış kaydında hangi hesap yanlış yazılmıştır?

A) Satıcılar

B) Borç senetleri

C) Sermaye

D) Bankalar

E) T.Mallar

29) İşletmenin satışları 600.000 lira, satılan malın maliyeti 400.000, faaliyet giderleri 100.000 liradır. Bu veriler içinde yer alan vergiden muaf gelirleri 15.000 lira ve kanunen kabul edilmeyen giderleri 50.000 liradır. Buna göre, işletmenin mali kârı (vergi matrahı) kaç liradır?

A) 200.000 TL
B) 100.000 TL
C) 50.000 TL
D) 65.000 TL
E) 135.000 TL

30) İşletme demirbaşına 10.000 TL amortisman ayırmıştır. Buna ilişkin yapılan kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A) Genel yönetim giderleri hesabı
B) Pazarlama satış dağıtım giderleri hesabı
C) Birikmiş Amortismanlar hesabı
D) Araştırma geliştirme giderleri hesabı
E) Kasa hesabı

1. B -
2. C -
3. E -
4. A -
5. E -
6. D -
7. C -
8. E -
9. D -
10. C -
11. A -
12. D -
13. D -
14. C -
15. C -
16. C -
17. B -
18. A -
19. E -
20. B -
21. A -
22. A -
23. B -
24. C -
25. A -
26. C -
27. D -
28. D -
29. E -
30. C

 

muhasebe-testleri