BONO(EMRE MUHARRER SENET) VE DÜZENLENMESİ ÖRNEĞİ

          

Bono,  bir  kimsenin  belirli  bir  tutardaki  parayı,  belirli  bir  tarihte  diğer  bir  kimseye yada  onun  emrettiği kişiye  kayıtsız  ve  şartsız  olarak  ödeyeceğine  dair  taahhüdünü  içeren bir kambiyo senedidir.


                  Bonoda  iki  taraf  vardır;  ödeme  taahhüdünde  bulunan  esas  borçlu  (keşideci)  ve ödeme yapılacak taraf yani alacaklı (lehdar)

 

Bono  daima  emre  yazılı  olarak  düzenlenir.  Nama  ya  da   hamiline  yazılı  olarak düzenlenmez.

 

T.T.K. madde 688  de bonoda  yer alması gereken  unsurlar belirtilmiştir. Buna  göre bonoda en az şu bilgilerin bulunması gereklidir.

 

1 Senet metninde bono ya da emre muharrer senet kelimesi;

 

Senet  metninde  bono  yada  emre  muharrer  senet  kelimesi  yer  almalıdır.  Eğer, senet   Türkçe'den  başka  bir  dilde  yazılmışsa  o  dilde  bononun  karşılığı  olan  kelimenin yazılması gerekmektedir.

              

             2)Kayıtsız şartsız bir bedeli ödeme vaadi

 

Ödeme  taahhüdü  kayıtsız  ve  şartsız  olmalı  ve  borçlanılan  tutarın  bono  üzerinde açıkça  belirtilmesi  gerekir.  Tutarın  Türk  Lirası  veya  yabancı  para  cinsinden  belirtilmiş olması önemli değildir.

 

Senet  bedeli  hem  yazı  hem  de  rakam  ile  gösterilmiş  ve  iki  bedel  arasında  fark bulunuyorsa, yazı ile gösterilen bedel geçerlidir.

 

3)         Vade;

 

Senette,   borcun   ne   zaman   ödeneceği   de   belirtilmelidir.   Ancak   vade,   bonoda zorunlu bir şekil şartı değildir. Vade gösterilmeyen bir bono görüldüğünde ödenir.

 

4)         Ödeme yeri;

 

Bonoda      ödeme      (düzenleme)       yerinin      belirtilmesi       zorunludur.       Ödeme      yeri belirtilmemişse,  keşide  yeri  ödeme  yeri  sayılır.  Keşide  yerinin  de  bulunmaması  halinde keşidecinin adının yanında yazılı yer ödeme yeri olarak kabul edilecektir. Aksi halde, bono kambiyo senedi niteliğini kaybeder.

 

5)        Kime veya kimin emrine ödenecek ise (lehdar) onun adı ve soyadı;

 

Senet  üzerinde  senet  bedeli  kime  ya  da  kimin  emrine  ödenecek  ise,  onun  ad  ve soyadının (ya da firma unvanının) yazılı olması gerekmektedir.

 

6)         Senedin tanzim edildiği gün ve yer;

 

Senedin   tanzim   edildiği   günün   ve   yerin   belirtilmesi   gerekir.   Aksi   halde   senet kambiyo

 

senet niteliğini kaybeder.

 

7)         Senedi tanzim edenin imzası;

 

Senedi  düzenleyenin  el  yazısı  ile  atılmış  imzasının  senedin  ön  yüzünde  ve  senet metninin altında bulunması gereklidir.

 

 

Muhasebede-kullanilan-belgeler